NovinkyLOGISTICS PARK NOŠOVICE

Místo
Nošovice, Moravskoslezský kraj

Projekční tým
Ing. Roman Frýza, Ing. Miroslav Knápek, Ing. Jiří Havlásek, Ing. Josef Šindlář

Popis
Stavba logistického areálu je umístěna do území trojúhelníkového tvaru, ohraničeného stávajícím protihlukovým valem z jihozápadní, jižní a jihovýchodní hranice. Na severní straně je řešené území ohraničeno jednostranným svahem, který se svažuje k okružní komunikaci, vedoucí kolem areálu HMMC.
V rámci projektu logistického areálu, který se rozkládá na ploše přes 174000 m2 jsou realizovány 3 logistické haly, a výjezdová vrátnice, strojovna SHZ, příjezdová komunikace, patřičná technická infrastruktura a navýšení ochranného valu kolem areálu.


Snížení fugitivních emisí z manipulace a chlazení na aglomeraci SEVER

projekt řeší pomocí technických opatření snížení fungitivních emisí na Aglomeraci Sever z procesu manipulace s horkým aglomerátem odcházejícím z drtičů umístěných za spékacími pásy A, B, C a následného chlazení aglomerátu na třech chladících pásech. Zpětný aglomerát o velikosti zrna do 5 mm je z materiálového toku oddělen na horkých třídičích a vrácen zpět na začátek aglomeračního procesu.

KLIENT: ArcelorMittal Ostrava a.s
REALIZACE PROJEKTU: 2012 – 2013

Rozsah prací:

 • dokumentace pro územní rozhodnutí,
 • dokumentace pro stavební povolení,
 • koncepční řešení,
 • tendrová dokumentace.

Modernizace teplárny AMFM – snížení emisí NOx, SO2 a TZL

záměr modernizace teplárny společnosti ArcelorMittal Frýdek-Místek a.s. lokalizovaný ve Frýdku-Místku představuje vybudování nového energetického centra společnosti zahrnující instalaci 2 parních plynových kotlů na zemní plyn v místech bývalých kotlů K1 a K2 a turbogenerátoru pro výrobu elektrické energie ve stávající hale teplárny. Stávající uhelné kotle K3 a K4 spalující černouhelný hruboprach budou odstaveny.

KLIENT: ArcelorMittal Frýdek-Místek a.s.
REALIZACE PROJEKTU: 2011 – 2012

Rozsah prací:

 • dokumentace pro územní rozhodnutí,
 • dokumentace pro stavební povolení,
 • realizační dokumentace,
 • technickou pomoc manažera pro uvedení
 • do provozu a pro napojení

DeNOx spalin kotlů K8, K9, K10 teplárny ArcelorMittal Ostrava stáčení, skladování a doprava reagentu

záměr modernizace teplárny společnosti ArcelorMittal Frýdek-Místek a.s. lokalizovaný ve Frýdku-Místku představuje vybudování nového energetického centra společnosti zahrnující instalaci 2 parních plynových kotlů na zemní plyn v místech bývalých kotlů K1 a K2 a turbogenerátoru pro výrobu elektrické energie ve stávající hale teplárny. Stávající uhelné kotle K3 a K4 spalující černouhelný hruboprach budou odstaveny.

KLIENT: ArcelorMittal Ostrava a.s.
REALIZACE PROJEKTU: 2012

Rozsah prací:

 • dokumentace pro územní rozhodnutí pro stáčení čpavkové vody z cisteren do skladovací nádrží, doprava reagentu ke kotlům.

EDISON PROJEKT – Rekonstrukce teplárny Slovnaft

součástí rekonstrukce bylo vybudování kotelny pro nové kotle K4 a K5, které nahradily původní kotle  K5, K6 a turbogenerátor. Původní kotle, z šedesátých let, vyrobili 2 x 125 t/h. Nově byla také vybudována budovy strojovny, které je tvořena železobetonovým monolitickým skeletem.

Rekonstrukcí došlo k navýšení instalovaného elektrického výkonu o 60MW, z původních 114 MW na 174 MW. Celkový výkon pěti parních kotlů je 1 100 t/h. Zároveň budou díky odsiřovací jednotce sníženy oxidy síry o 80 %, kdy budou hodnoty emisí SO2 pod 200 mg/m3, na všech kotlích teplárny. Při odsíření byla využita mokrá metoda. V teplárně dochází ke spalování ropných zbytků.

KLIENT: SES Energoprojekt, s.r.o.
REALIZACE PROJEKTU: 2010 – 2012

Rozsah prací:

 • dokumentace pro stavební povolení,
 • realizační dokumentace stavby,
 • autorský dozor..