Novinky

Studie obytné lokality Kunovice

studie Obytné lokality Kunovice se zabývala záměrem výstavby rodinných domů v části obce nazvané V rybníčkách. V souladu se záměrem obce byla disponibilní plocha využita pro 21 rodinných domů. Průměrná rozloha pozemku jednotlivých RD činí 1 315 m2. Dopravní napojení na stávající silnici II/150 byla navržena pomocí místní komunikace. Mimo stavebně urbanistický návrh lokality v několika variantách, byly řešeny i objekty technické infrastruktury: SO01 Zásobování plynem, SO02 Kanalizace dešťová, SO03 Vodovod, SO04 Rozvody elektro NN, SO05 Veřejné osvětlení, SO06 Komunikace, zpevněné plochy – dopravní značení, SO07 Sadové úpravy, ozelenění.

KLIENT: Obec Kunovice
REALIZACE PROJEKTU: 2009 – 2010

saa

Rozsah prací:

  • urbanisticko-architektonická studie zástavby,
  • návrh inženýrských sítí a projednání se správci sítí.

Rekonstrukce kulturního domu v Řepišti

Rekonstrukce stávajícího KD v Řepišti na objekt pro volnočasové aktivity pro občany. Nově v objektu vznikla společenská místnost, keramická dílna, místnost pro ZUŠ, klubovna pro Dům dětí a mládeže, místnosti pro mateřské centrum a klub důchodců.

KLIENT: Obec Řepiště
REALIZACE PROJEKTU: 20082010

Rozsah prací:

technická studie a studie proveditelnosti, dokumentace pro územní rozhodnutí a pro stavební povolení.


Mateřská škola a jesle obce Palkovice

KLIENT: Obec Palkovice
REALIZACE PROJEKTU: 2009 – 2010

dssaa

Rozsah prací:

pro obci Palkovice Technoprojekt, a.s. zpracoval studii, projektovou dokumentaci  pro územní řízení a dokumentace pro stavební povolení pro novostavbu mateřské školy a jeslí. Mateřská škola s jeslemi v obci Palkovice je navržena jako dvoupodlažní nepodsklepený objekt výšky cca 7,5 m krytý pultovou střechou. V budově jsou umístěna tři oddělení mateřské školy pro děti od tří do pěti let a jedno oddělení jeslí pro starší batolata. Celková kapacita dětí se předpokládá max. 25 dětí na jedno oddělení resp. 22 dětí v případě oddělení jeslí.

Zastavěná plocha:   726 m2


Mateřská škola Hovězí

KLIENT: Obec Hovězí 
REALIZACE PROJEKTU: 2008 – 2009

dss

Rozsah prací:

Provedení stavebních úprav Mateřské školy v obci Hovězí.  Projektová dokumentace byla zpracována tak, aby stavební práce mohly být prováděny ve třech samostatných částech: 1. část – Úprava střešní a krovové konstrukce,  2. část –  Vestavba podkroví, 3. část – Úpravy kuchyně vč. zázemí.  Zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení, realizační dokumentace,vyřízení stavebního povolení.

Investor stavby Obec Hovězí přihlásil tuto realizovanou stavbu do soutěže STAVBA ROKU 2009 ZLÍNSKÉHO KRAJE.


Projekt obytných domů v Ostravě na Keltičkově ulici

KLIENT: Bytostav Poruba a.s.
REALIZACE PROJEKTU: 2008

av

Rozsah prací:

stavba pěti nových bytových sekcí urbanisticky i architektonicky navazuje na stávající řešení obytného bloku v ulici Keltičkova – 164 bytových jednotek. Bytové domy obsahují pět nadzemních podlaží, přičemž páté nadzemní podlaží je vestavěno do mansardové krovové konstrukce. V prvním nadzemním podlaží jsou umístěna garážová stání osobních vozidel, příslušenství a technické zázemí budov. Další nadzemní podlaží slouží pro bydlení. Zpracování architektonické studie a projektové dokumentace pro územní a stavební řízení.


Bytový komplex Metropole Zličín

v rámci zakázky bylo provedeno zmapování stávajících inženýrských sítí v celé předmětné lokalitě, vypracování situace stávajících sítí a seznamu dotčených správců sítí. Zpracování projektu pro územní řízení pro technickou infrastrukturu – slaboproud, veřejné osvětlení, zemní plyn, centrální zásobování teplem pro první etapu výstavby.

KLIENT: NEOCITY s.r.o.
REALIZACE PROJEKTU: 2008

Rozsah prací:

  • technický dozor investora,
  • hodnocení cen stavebních prací,
  • dodatečné povolování změn.

Komplex bytových domů Nevskaja Usadba

Urbanistický plán zpracovává rozsáhlý developerský projekt na předměstí Petrohradu. Bytový komplex o rozloze 463 328 m2 je určen pro 10 000 obyvatel. Při návrhu byl kladen důraz nejen na zajištění bydlení, ale i na plnou občanskou vybavenost (obchody, nemocnice, školky…) a celkově veřejný prostor.

Poloha pozemku poblíž Něvy předurčila dva hlavní elementy celkové tvářnosti: vodu a lužní les. Střed pozemku tak protíná vodní kanál, kolem něhož se táhne pás lužní zeleně. Ta slouží jako rekreační a společenská plocha. Páteř graduje od volného landscapingu až k centrální, hustě zastavěné části.

Od tohoto stupňování se odvíjí charakter bydlení: od viladomů po semknutou blokovou strukturu. V návaznosti na komerčně aktivní park se tak vytváří plnohodnotný městský prostor poskytující místo pro život a různorodé každodenní aktivity.

KLIENT: OOO Metkem
REALIZACE PROJEKTU: 2012

Rozsah prací:

  • studie.