Nabízené služby

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Příprava investice

Investiční záměr je realizován v několika krocích v závislosti na tom, zda je investorem domácí či zahraniční firma. Důležitá je znalost daného prostředí umisťované investice a pozornost se koncentruje i do ekonomiky záměru. V počátečním stadiu investičního procesu toto definujeme ve studii proveditelnosti, která je nezbytnou součástí projektové přípravy investic. Její výsledek ovlivňuje další kroky realizace záměru.

Posouzení vlivu investice na životní prostředí

Jednou z prvních fází, která předchází většině investičních záměrů, je fáze zajištění nezbytných průzkumů a analýz  posouzení vlivu investice na životní prostředí a veřejné zdraví (EIA – Environmental Impact Assessment = Vyhodnocení vlivů na životní prostředí). Tento proces předchází vydání územního rozhodnutí/stavebního povolení pro daný záměr.

Zpracování projektové dokumentace

Zpracováváme projektovou dokumentaci pro územní řízení a pro stavební povolení. Obě dokumentace jsou zpracovány dle výsledků studie a závěrů stanovisek EIA, to vše v souladu s aktuálním zněním zákona, norem a vyhlášek. Zpracováváme i dokumentaci pro výběr zhotovitele stavby, pro provedení stavby a dokumentaci skutečného provedení stavby.

Povolovací řízení

Jako součást nabízených služeb poskytujeme klientům komplexní podporu při vyřízení všech potřebných povolení např.: zajištění souhlasu úřadů s vlivy na životní prostředí, zajištění územního rozhodnutí, zajištění stavebního povolení, vodoprávního povolení a vypořádání s připomínkami dotčených orgánů státní správy v průběhu projednání dokumentací atd..

Naše společnost klienta zastupuje na jeho žádost ve všech zmíněných řízeních a procesech.

Výběrová řízení

Tato služba patří k základním službám, které poskytuje společnost Technoprojekt. V rámci organizace výběrových řízení poskytujeme vysoce kvalifikované služby pro zajištění bezproblémové realizace investičních projektů.

Řízení realizace

Služby spojené s řízením stavby, především pak řízení zdrojů (řízení času, kvality a rozpočtu) poskytujeme zejména klientům, kteří nedisponují vlastními odborníky a/nebo se na stavbě podílí více dodavatelů. Kromě řízení zdrojů obvykle zodpovídáme také za řízení bezpečnosti a ochranu životního prostředí.

Řízení realizace stavby je velmi náročné a tak tato služba tak vyžaduje trvalý pobyt našich zaměstnanců na stavbě.

Technický dozor

Technická podpora klienta a jeho realizačního týmu v procesu realizace stavby. Technický dozor není tak komplexní jako řízení stavby a zabývá se především souladem povolené a zadávací dokumentace s dokumentací realizační.

Uvedení do provozu

Závěr investiční akce je spojen s žádostí a následným povolení k užívání stavby, kterému obvykle předchází žádost o povolení zkušebního provozu. Tento proces bývá značně komplikovaný u složitých technologických staveb, kde je nutné zajistit soulad předpisů k užívání technologie s místními standardy a certifikáty k prohlášení o shodě.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.