DALŠÍ ENERGETICKÉ STAVBY

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

OPTIMALIZACE CENTRÁLNÍHO ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM (SW RORNET)

Klient 
ALPIQ Zlín s.r.o.

Realizace projektu
2005

Projekční tým
Technoprojekt, a.s.

Popis

 • Technické studie dalšího posílení vysokotlaké část horkovodní soustavy CZT Zlín v oblasti Jižních svahů, návrhy výměn potrubních tras

VÝMĚNÍKOVÁ STANICE A PŘÍPOJKY PRO SHIMANO, 1,5 MW

Klient 
Dalkia Česká republika, a.s.

Realizace projektu
2002

Projekční tým
Technoprojekt, a.s.

Popis

 • Dokumentace pro výběr dodavatelů vč. zpracování výkazu výměr a specifikací

OPTIMALIZACE CENTRÁLNÍHO ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM PROSTŘEDNICTVÍM SÍTÍ RORNET SW

Klient 
Teplárna České Budějovice, a.s.

Realizace projektu
2002

Projekční tým
Technoprojekt, a.s.

Popis

 • Technická studie rozvodů teplé vody pro cca 100 000 lidí s vyhodnocením optimální varianty z pohledu spotřeby energie

OBNOVITELNÉ ZDROJE – VYVEDENÍ VÝKONU VĚTRNÁ ELEKTRÁRNA NOVÁ VES

Klient 
Wind Tech, a.s.

Realizace projektu
2001

Projekční tým
Technoprojekt, a.s.

Popis

 • Větrná elektrárna 400 kW. Projektová dokumentace, vyvedení výkonu, inženýrská činnost.

REKONSTRUKCE TEPLÁRNY OLOMOUC, 2 X 135 MW, ČERNÉ UHLÍ

Klient 
Teplárna Olomouc

Realizace projektu
1996 – 1999

Projekční tým
EKOENGINEERING,a.s.

Popis
Rozsáhlá modernizace teplárny zahrnovala výstavbu dvou nových kotlů, parní turbíny, kryté uhelné skládky, vodního hospodářství, odprášení a nového komína.

 • Dokumentace pro územní rozhodnutí
 • Dokumentace pro stavební povolení
 • Dokumentace pro výběr dodavatele
 • Organizace výběrového řízení na dodavatele stavby
 • Realizační dokumentace

Technické údaje:

 • Fluidní kotel
  • Parním výkon 180 t/h
  • Tepelném výkon 141 MW
  • Tlak 13,4 MPa
  • Teplota páry 535 °C
 • Nová parní turbína typu Škoda MTD 40 BE o max. elektrickém výkonu 41 MWe a tlakem admisní páry 13 MPa
  • Teplota admisní páry 533 °C
  • Max. teplárenském výkonu 110 MWt

REKONSTRUKCE KOTLE 420 T V ELEKTRÁRNĚ GOVORA

Klient 
S.C. Govora, SA Rumunsko

Realizace projektu
1998 – 2000

Projekční tým
EKOENGINEERING,a.s.

Popis
Předmětem rekonstrukce olejovo-plynového kotle je výměna zastaralých kombinovaných hořáků, modernizace palivového hospodářství, instalace nových vzduchových a spalinových kanálů a dodávka nového řídícího systému   společně s novými přístroji měření a regulace.

 • Dokumentace provedení stavby

Technické údaje

 • Parametry  přehřáté páry 420 t/h, 540°C, 13,7

SPALINOVÉ KOTLE A STAVEBNÍ ČÁST PRO „NOVÝ ZDROJ S PAROPLYNOVÝM CYKLEM V TEPLÁRNĚ KYJOV„

Klient 
Teplárna Kyjov a.s..

Realizace projektu
1999

Popis

 • Dodávka dvou kotlů na odpadní teplo, tepelné úpravy napájecí vody, napájecí stanice kotlů a stavební část paroplynového zdroje.

ODSÍŘENÍ SPALIN V ELEKTRÁRNĚ DĚTMAROVICE, 4 X 200 MW

Klient 
ČEZ a.s.

Realizace projektu
1996 – 1998

Popis

Rekonstrukce provozu pro odsíření spalin. Použitá metoda odsíření – mokrá vápencová vypírka, dodavatel technologického zařízení byla společnost Mitsubishi Heavy Industries, Ltd., odsiřovány spaliny ze 4 bloků, sádrovec z absorbéru je odvodněn na pásových vakuových filtrech s kapacitou 45 t/hod. odvodněného sádrovce vč. 10 % vlhkosti, obsah chloridů v sádrovci – max. 0,1 %, skladovací kapacita 1 000 m3 energosádrovce. Koncový produkt odsíření je vedle energosádrovce, možno vyrábět i stabilizát (směs sádrovce, popílku a odpadní vody) chemicky neutrální, energosádrovec i stabilizát je dopravován systémem pásových dopravníků do nákladních aut.

 • Dokumentace pro územní rozhodnutí
 • Dokumentace pro stavební povolení a územního rozhodnutí
 • Stavebního povolení, realizační dokumentace

Technické údaje

 • 4 x 200 MW – Každý z kotlů má výšku 60 m a z vody se zde vyrábí pára o teplotě 540 °C a tlaku 17 MPa

ČEZ, A.S.- ELEKTRÁRNA POŘÍČÍ – FLUIDNÍ KOTEL, I. ETAPA

Klient 
ČEZ a.s.

Realizace projektu
1998

Popis

 • Dokumentace pro stavební povolení vč. zabezpečení stavebního povolení

ODSÍŘENÍ TEPLÁRNY OTROKOVICE METODOU ROZPRAŠOVÁNÍ ABSORPCE

Klient 
Teplárna Otrokovice a.s.

Realizace projektu
1996-1998

Popis

Dodávka „na klíč“ kompletního zařízení pro čištění spalin tří kotlů Teplárny Otrokovice od oxidu siřičitého, oxidu sírového, chloridů, fluoridů a tuhých znečišťujících látek, včetně veškerých pomocných provozních souborů. Dodavatelem oprášení i odsíření byla společnost ABB Fläkt Industri AB ze Švédska. Celá stavba byla provedena bez omezení provozu teplárny. Součástí stavby byla i generální oprava dvou ze tří elektrostatických odlučovačů, příslušných kouřových ventilátorů a kouřovodů.

Technické údaje

 • 3 x 88 MW
 • koncentrace SO2 ve vystupujících spalinách je max. 1 700 mg·Nm3
 • koncentrace popílku ve vystupujících spalinách je max. 50 mg·Nm3

DODÁVKA TECHNOLOGICKÉHO ZAŘÍZENÍ PRO ODPOPÍLKOVÁNÍ FLUIDNÍCH KOTLŮ TEPLÁRNY ŠKO-ENERGO MLADÁ BOLESLAV

Místo
Mladá Boleslav

Klient 
Volkswagen, A.G.

Realizace projektu
1997-1998

Projekční tým
EKOENGINEERING,a.s.

Popis
Vybudování nové teplárny s instalací technologie dvou bloků 2×140 t páry/h pro výrobu 2×40 MW elektrické energie. Součástí projektu byla i veškerá automatizovaná pneumatická doprava popílku a popela z fluidních kotlů K80 a K90.

 •  kompletní dokumentace

Technické údaje

 • Dopravované množství popele ze spalovací komory 2×2,5 t/h
 • Odvod popílku z tkaninových filtrů 2×22 t/h

REKONSTRUKCE ELEKTRÁRNY HODONÍN

Místo
Hodonín

Klient 
ČEZ a.s.

Realizace projektu
1994-1998

Projekční tým
Technoprojekt a.s.

Popis
Hlavní objekty rekonstrukce byly uhelné kotle a turbogenerátor, chemická úprava napájecí vody 300 t/h, úprava vratného kondenzátoru z CZT, veškerá technologie pro odbavení popílku, vodní nádrž 100 m3 a 2 komíny, řídicí systém, elektronický zabezpečovací systém.

 • technický dozor investora. Koordinace projekčních prací, koordinace napojení nových dodávek na stávající zařízení, řešení systému řízení, řešení slaboproudé a silnoproudé elektrické sítě a rozvoden, řešení protihlukových opatření, časové plánování, koordinace stavební části, zpracování prováděcích projektů, koordinace individuálních zkoušek zkušebního provozu a garančních zkoušek, akreditované hlukové a vibrační měření, geodetické služby.

Technické údaje

 • 2 x fluidní kotel o výkonu 170 t/h
 • Původní výkon turbogenerátoru byl z 55 MW snížen na 41 MW

ELEKTRÁRNA OPATOVICE – SUCHÝ ODBĚR POPÍLKU

Místo
Opatovice

Klient 
Elektrárna Opatovice

Realizace projektu
1995

Projekční tým
EKOENGINEERING,a.s.

Popis
Výstavby zařízení pro suchý odběr popílku byla v elektrárně  realizována  z  důvodu  ekologického ukládání nebo využití tohoto odpadového materiálu ve stavebnictví. Jednalo se o pneumatickou dopravu popílku mezi odlučovači popílku a mezi zásobníky a odtud do velkoobjemových sil. Pro  suchý odběr  popílku  byla  použita  technologie pneumatické dopravy popílku ve spolupráci s finskou společností IVO International Ltd.

 • Zpracování kompletní realizační dokumentace.

Technické údaje

 • Pneudoprava na šesti kotlích
 • Množství popílku z 1 kotle max. 14 t/h. (20 komorových podavačů)
 • Kapacita dálkového podavače max. 40 t/h. (120 dálkových podavačů)

ODPRÁŠENÍ SPALIN TEPLÁRNY PŘEROV

Místo
Přerov

Klient 
Moravskoslezské teplárny, a.s.

Realizace projektu
1994

Projekční tým
Technoprojekt a.s.

Popis
První etapa výstavby zařízení pro snížení tuhých a plynných emisí ve spalinách teplárny. Byla použita metoda  využívající zachycování zbytkového popílku v tkaninovém filtru, společného pro všechny 4  kotle teplárny. Součástí projektu je i automatický systém dopravy popílku.

 • Projektová dokumentace pro stavební řízení stavby, odprášení spalin.

Technické údaje

 • Tkaninový filtr s filtrační  plochou 11 981 m2
 • Tepelný výkon elektrárny 316 MW

SNÍŽENÍ EMISÍ OXIDU DUSÍKU VE SPALINÁCH TEPLÁRNY OTROKOVICE

Místo
Otrokovice

Klient 
Teplárna Otrokovice, a.s.

Realizace projektu
1993

Projekční tým
EKOENGINEERING,a.s.

Popis
Pro snížení emisi  NOx  na kotli K4  Teplárny Otrokovice  bylo instalováno zařízení pro selektivní nekatalickou redukci.  Zařízení  bylo  dodáno  ve  spolupráci  s  finskou  firmou  IVO International,  která  je  také  nositelem technologie. Tato metoda je specifická procesem snížení NOx v kotli. Proces snížení nekatalické redukce je založen na vysokoteplotní reakci mezi NOx a redukční chemikálií, kterou je obvykle amoniak NH3. V procesu SNCR je vstřikováno 25% vodný roztok amoniaku do horkých spalin při teplotách v rozmezí 950 – 1100 °C. Oxidy dusíku NO a NO2 reagují s amoniakem za vzniku molekulárního dusíku a vody.

 • Dodávka stavby na klíč v konsorciu se společností
 • IVO International, Finsko

Technické údaje

Emise NOx stávajících kotlů bez zařízení SNCR se pohybují v rozmezí 580 – 750 mg NO2/Nm3. Stupeň redukce NOx se pohybuje v rozsahu účinnosti 40 – 70%.

ELEKTRÁRNA POČERADY – ODSÍŘENÍ 5. BLOKU

Místo
Počerady

Klient 
Elektrárna Počerady

Realizace projektu
1993

Projekční tým
Technoprojekt a.s.

Popis
Odsíření dvou 200 MW bloků mokrou vápencovou metodou – funkce generálního projektanta a zpracování projektů v rámci detail inženýringu.

SUCHÉ ODPOPÍLKOVÁNÍ 4 BLOKŮ 200 MW ELEKTRÁRNY CHVALETICE

Místo
Chvaletice

Klient 
ČEZ a.s. – Elektrárna Chvaletice

Realizace projektu
1992 – 1993

Projekční tým
Technoprojekt a.s.

Popis
Zpracování dokumentace ke stavebnímu povolení a realizaci.

 

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.