fbpx Technoprojekt

Rekultivace odkalovacích nádrží Solca

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

projekt řeší sanaci odkalovacích nádrží Solca do kterých byly v minulosti plaveny uhelné kaly a flotační hlušiny z úpravny Dolu Darkov a 9. květen. Sanace usazovacích nádrží bude provedena násypem důlních hlušin dovezených z Dolu Darkov na předepsanou výšku. Násypy budou prováděny po vrstvách v max. tloušťce 1 m a hutněn pojezdem nákladních automobilů. Urovnaný násyp bude ohumusován zeminou v tl. 0,15 – 0,2 m.

Celková kubatura násypu hlušiny činí cca 1 546 000 m3 důlní hlušiny

Celková kubatura zeminy pro překryv  je 33 708 m3

Plocha řešeného území 22,47 ha.

Po provedené sanaci usazovacích nádrží bude následovat biologická rekultivace. Návrh biologické rekultivace vychází ze stávajícího krajinného rázu, přírodních podmínek, předpokládaného dalšího možného využití řešeného území a podmínek vydaných v minulosti orgány státní správy. Část řešeného území se navrhuje zalesnit (pás podél silnice III/47212), východní polovinu plochy ponechat jako zatravněnou plochu s rozptýlenou zelení (s převážnou výsadbou keřů). Na levém břehu Soleckého potoka v jižní polovině zájmového území ponechat proluku (volnou zatravněnou plochu) o výměře cca 0,7 ha bez jakýchkoliv výsadeb a část hlušinového násypu ponechat bez úprav.

KLIENT: OKD, a.s.
REALIZACE PROJEKTU: 2012

Rozsah prací:

  • dokumentace pro územní rozhodnutí.
Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.