reprocentrum

PŘÍPRAVA INVESTICE VLIV NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE POVOLOVACÍ ŘÍZENÍ VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ ŘÍZENÍ REALIZACE STAVBY TECHNICKÝ DOZOR UVEDENÍ DO PROVOZU
ENERGETICKÉ STAVBY PRŮMYSLOVÉ STAVBY PRŮMYSLOVÉ ZÓNY VEŘEJNÉ A OBČANSKÉ STAVBY INŽENÝRSKÉ STAVBY EKOLOGICKÉ STAVBY REGENERACE BROWNFIELDŮ VODNÍ DÍLA


Doporučené publikace

Posouzení vlivu investice na životní prostředí

Jednou z prvních fází, která předchází většině investičních záměrů, je fáze posouzení vlivu investice na životní prostředí a veřejné zdraví (EIA). Tento proces předchází vydání územního rozhodnutí/stavebního povolení pro daný záměr.

Proces posouzení vlivu investice na životní prostředí začíná tzv. zjišťovacím řízením, v jehož rámci dojde ke zhodnocení, zda může mít plánovaná investice významný vliv na životní prostředí a veřejné zdraví. Příslušný úřad (Ministerstvo životního prostředí resp. Krajský úřad) rozhodne, zda bude záměr dále posuzován. K plánovaným investicím, které posuzování podléhají, je následně vypracována dokumentace EIA. Závěrem celého procesu je vydání stanoviska příslušného úřadu k uvažované investici z hlediska jeho vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví.

Největším přínosem EIA je optimalizace připravovaných projektů z hlediska jejich možných vlivů na životní prostředí a předcházení možným konfliktům, jejichž eliminace by byla později obtížná.

Dalším důležitým nástrojem v oblasti ochrany životního prostředí a předcházení jeho znečišťování je proces integrované prevence a omezování znečištění (IPPC). Tento proces je právně zakotven v zákoně č. 76/2002 Sb., v platném znění. Podle tohoto zákona jsou provozovatelé zařízení uvedených v příloze č. 1 zákona povinni zažádat o vydání integrovaného povolení. Žádost o toto povolení obsahuje širokou škálu údajů, zejména o zařízení, materiálních a energetických nárocích, popis a kvantifikaci vlivů na jednotlivé složky životního prostředí a popis opatření ke sledování a minimalizaci negativních vlivů provozu na životní prostředí. Technická úroveň zařízení se porovnává s nejlepšími dostupnými technikami (BAT), které jsou uvedeny v evropských referenčních dokumentech (BREF), a to zejména z pohledu dosahované výše emisí a množství odpadů, materiálové a energetické náročnosti, způsobu a nástrojích environmentálního řízení.

Copyright © 2008 - 2009 Technoprojekt. Všechna práva vyhrazena.

Partneři

Aktuality

Dne 2. 11. 2016 přijala valná hromada společnosti Technoprojekt, a. s. rozhodnutí o přeměně akcií více ...

M. Zuštík navštívil partnera SNP - Technical services v Kanadě, Windsor více ...

Jeremy Woolf, Managing Partner navštívil v doprovodu M. Zuštíka jednu z našich významných staveb pro Moraviacans, Bojkovice více ...

Ideová studie basketbalové haly SNAKES OSTRAVA více ...

Publikace pro přicházející i stávající investory v ČR více ...

Výroba etanolu 2G více ...

Zahájení výstavby výrobního závodu na výrobu pneumatik NEXEN více ...

Rekonstrukce kanceláří pro závod Automatizace a Technical Excellence více ...

Rozšíření hal M1C a M1D více ...

Generální projektant pro nový investiční záměr v chemické výrobě více ...

Montáž dopravníkového mostu v Elektrárně Třebovice více ...

Instalace nového kotle v teplárně ArcelorMittal více ...

Kulatý stůl: Hodnocení ekonomické výhodnosti nabídek na projekty dopravní infrastruktury více ...

Úpravy prostor v budově ředitelství ArcelorMittal Ostrava více ...

Valná hromada České asociace konzultačních inženýrů více ...

Spojovací lávka ve výrobním areálu Škoda Auto, Vrchlabí více ...

Nové kanceláře pro Škoda Auto, závod Vrchlabí více ...

Přívod zemního plynu a kyslíku pro nový hořák vysoké pece v ArcelorMittal Ostrava více ...

Nové logistické prostory v Moravskoslezském kraji více ...

Valná hromada AFI zvolila Ing. Martina Zuštíka členem řídícího výboru více ...

Největší investice do energetiky v Moravskoslezském kraji více ...

Naše společnost se účastnila Konference ředitelů projektových společností 2014 více ...

V srpnu proběhl v naší společnosti kontrolní audit na systém jakosti více ...

4Projects  - Prostředí pro řízení a správu dokumentů více ...

Účast na konferenci „Spalovny a energetické využití odpadů“ více ...

Prezentace na 14. ročníku mezinárodní konference Investment & Business Forum v Ostravě. více ...

Výrobní hala na zpracování kovového materiálu získala stavební povolení více ...

CEEC Research zpracovalo Studii projekčních společností 2013, Výzkum potenciálu stavebnictví v zemích střední a východní Evropy. více ...

Potrubí v provozu ustoupí novému dopravníku více ...

Výrobní závod na automobilová světla získal kladné stanovisko státní expertízy více ...

Dobře zpracovaná studie může investorovi ušetřit miliony více ...

3D model výrobního závodu Škoda Auto více ...

Účast na veletrhu Teplárenské dny 2013 více ...

Technoprojekt, a.s. se stal členem Teplárenského sdružení České republiky více ...

Účast na česko-tureckém podnikatelském fórum více ...

Účast na Česko-ukrajinském podnikatelském fórum více ...

Předání projektové dokumentace pro rozšíření haly na výrobu převodovek M2 ve Vrchlabí – Etapa 2 více ...

více ...

více ...