reprocentrum

PŘÍPRAVA INVESTICE VLIV NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE POVOLOVACÍ ŘÍZENÍ VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ ŘÍZENÍ REALIZACE STAVBY TECHNICKÝ DOZOR UVEDENÍ DO PROVOZU
ENERGETICKÉ STAVBY PRŮMYSLOVÉ STAVBY PRŮMYSLOVÉ ZÓNY VEŘEJNÉ A OBČANSKÉ STAVBY INŽENÝRSKÉ STAVBY EKOLOGICKÉ STAVBY REGENERACE BROWNFIELDŮ VODNÍ DÍLA


Doporučené publikace

Příprava investice

Investiční záměr je realizován v několika krocích v závislosti na tom, zda je investorem domácí či zahraniční firma.

Zahraniční investor má většinou investici dobře definovanou, jeho hlavní pozornost je v počátcích investičního procesu směřována na místo výstavby a řešení podmínek ochrany životního prostředí. Naproti tomu domácí investor zná velmi dobře prostředí a jeho pozornost se koncentruje do ekonomiky záměru, která se v počátečním stadiu investičního procesu definuje ve studii proveditelnosti, která je nezbytnou součástí projektové přípravy investic. Její výsledek ovlivňuje další kroky investora.

Následně, po akceptovatelném výsledku studie proveditelnosti, je zpracováváno hodnocení vlivu investice na životní prostředí. Souběžně se zahajují práce na dokumentaci pro územní řízení dle vyhlášky 503/2006 Sb. následuje proces územního povolování spojený s vyřízením všech nezbytných povolení, který je ukončen rozhodnutím o umístění stavby, kterému musí předcházet kladné vyjádření úřadů k posouzení vlivu na životní prostředí.

Obdobně pokračuje povolovací proces směřující k získání stavebního povolení, kterému předchází zpracování podrobnější dokumentace pro žádost o jeho vydání dle vyhlášky 499/2006 Sb.

Pro potřebu výběru dodavatele stavebních prací a organizaci výběrového řízení se připravuje tendrová dokumentace, která obsahuje obvykle jak smluvní, tak technické podmínky provedení díla vč. výkazu výměr a technických specifikací. Po výběru dodavatele se provádí technický dozor investora zajišťující soulad mezi projektovou dokumentací a průběhu realizace díla, především v jeho technicko-kvalitativní části díla. Jde především o řízení času, kvality, bezpečnosti, ochrany životního prostředí a kontrolu prostavěnosti.

Část našich zákazníků si objednává náročnější podobu technického dozoru ve formě projektového řízení stavby (project management). Řízení stavby zahrnuje trvalou přítomnost na stavbě.

Poslední fází výstavby je uvedení stavby do provozu vč. získání všech nezbytných povolení a zabezpečení kolaudace. Po provedení kolaudace probíhá po záruční dobu činnost spojená s odstraňováním případných vad.

Copyright © 2008 - 2009 Technoprojekt. Všechna práva vyhrazena.

Partneři

Aktuality

Dne 2. 11. 2016 přijala valná hromada společnosti Technoprojekt, a. s. rozhodnutí o přeměně akcií více ...

M. Zuštík navštívil partnera SNP - Technical services v Kanadě, Windsor více ...

Jeremy Woolf, Managing Partner navštívil v doprovodu M. Zuštíka jednu z našich významných staveb pro Moraviacans, Bojkovice více ...

Ideová studie basketbalové haly SNAKES OSTRAVA více ...

Publikace pro přicházející i stávající investory v ČR více ...

Výroba etanolu 2G více ...

Zahájení výstavby výrobního závodu na výrobu pneumatik NEXEN více ...

Rekonstrukce kanceláří pro závod Automatizace a Technical Excellence více ...

Rozšíření hal M1C a M1D více ...

Generální projektant pro nový investiční záměr v chemické výrobě více ...

Montáž dopravníkového mostu v Elektrárně Třebovice více ...

Instalace nového kotle v teplárně ArcelorMittal více ...

Kulatý stůl: Hodnocení ekonomické výhodnosti nabídek na projekty dopravní infrastruktury více ...

Úpravy prostor v budově ředitelství ArcelorMittal Ostrava více ...

Valná hromada České asociace konzultačních inženýrů více ...

Spojovací lávka ve výrobním areálu Škoda Auto, Vrchlabí více ...

Nové kanceláře pro Škoda Auto, závod Vrchlabí více ...

Přívod zemního plynu a kyslíku pro nový hořák vysoké pece v ArcelorMittal Ostrava více ...

Nové logistické prostory v Moravskoslezském kraji více ...

Valná hromada AFI zvolila Ing. Martina Zuštíka členem řídícího výboru více ...

Největší investice do energetiky v Moravskoslezském kraji více ...

Naše společnost se účastnila Konference ředitelů projektových společností 2014 více ...

V srpnu proběhl v naší společnosti kontrolní audit na systém jakosti více ...

4Projects  - Prostředí pro řízení a správu dokumentů více ...

Účast na konferenci „Spalovny a energetické využití odpadů“ více ...

Prezentace na 14. ročníku mezinárodní konference Investment & Business Forum v Ostravě. více ...

Výrobní hala na zpracování kovového materiálu získala stavební povolení více ...

CEEC Research zpracovalo Studii projekčních společností 2013, Výzkum potenciálu stavebnictví v zemích střední a východní Evropy. více ...

Potrubí v provozu ustoupí novému dopravníku více ...

Výrobní závod na automobilová světla získal kladné stanovisko státní expertízy více ...

Dobře zpracovaná studie může investorovi ušetřit miliony více ...

3D model výrobního závodu Škoda Auto více ...

Účast na veletrhu Teplárenské dny 2013 více ...

Technoprojekt, a.s. se stal členem Teplárenského sdružení České republiky více ...

Účast na česko-tureckém podnikatelském fórum více ...

Účast na Česko-ukrajinském podnikatelském fórum více ...

Předání projektové dokumentace pro rozšíření haly na výrobu převodovek M2 ve Vrchlabí – Etapa 2 více ...

více ...

více ...