reprocentrum

PŘÍPRAVA INVESTICE VLIV NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE POVOLOVACÍ ŘÍZENÍ VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ ŘÍZENÍ REALIZACE STAVBY TECHNICKÝ DOZOR UVEDENÍ DO PROVOZU
ENERGETICKÉ STAVBY PRŮMYSLOVÉ STAVBY PRŮMYSLOVÉ ZÓNY VEŘEJNÉ A OBČANSKÉ STAVBY INŽENÝRSKÉ STAVBY EKOLOGICKÉ STAVBY REGENERACE BROWNFIELDŮ VODNÍ DÍLA


Doporučené publikace

Aktuality

Dne 2. 11. 2016 přijala valná hromada společnosti Technoprojekt, a. s. rozhodnutí o přeměně akcií

Dne 2. 11. 2016 přijala valná hromada společnosti Technoprojekt, a. s. se sídlem Ostrava - Moravská Ostrava, Havlíčkovo nábřeží 2728/38, PSČ 702 00, IČ 278 10 054, toto rozhodnutí o přeměně akcií:
Valná hromada rozhodla v souladu s ustanovením § 529 občanského zákoníku o přeměně všech akcií emitovaných společností na zaknihované akcie a stanovuje lhůtu k odevzdání akcií společnosti v délce dvou měsíců ode dne zveřejnění rozhodnutí. Současně s odevzdáním akcií společnosti je akcionář povinen sdělit společnosti číslo majetkového účtu vedeného u některého z účastníků centrálního depozitáře, na který mají být akcie zaevidovány. Ke všem krokům nezbytným pro provedení zaknihování akcií společnosti je dále zmocněn statutární ředitel společnosti.
Technoprojekt, a. s.
Ing. Martin Zuštík, statutární ředitel

23.11.2016


M. Zuštík navštívil partnera SNP - Technical services v Kanadě, Windsor

Dne 2. 5. 2016 proběhlo jednání o plánu spolupráce na roky 2016 a 2017 s dlouholetým partnerem SNP - Technical services, která zastupuje naši firmu v USA a provozuje naši dceřinou společnost BEI.Architects & Engineers. V závěru tohoto roku očekáváme návštěvu Presidenta firmy pana Santiago N. Pablo v ČR. Navštívená firma představuje expertízu zaměřující se na optimalizaci technologických procesů v automobilovém průmyslu.

SNP - Technical services

20.07.2016


Jeremy Woolf, Managing Partner navštívil v doprovodu M. Zuštíka jednu z našich významných staveb pro Moraviacans, Bojkovice

Dne 21. 6. 2016 nás navštívil vedoucí partner a ředitel dlouholeté partnerské firmy ABBARCH z Kanady, Vancouver k projednání spolupráce na následující období. Součástí třídenního pobytu byla návštěva jedné z našich referenčních staveb, kde probíhá realizace. Pan Woolf ocenil při návštěvě přístup našich architektů k řešení průmyslového objektu a celkově pak vysokou kvalitu stavebních prací.

M. Zuštík a J. Woolf

20.07.2016


Ideová studie basketbalové haly SNAKES OSTRAVA

Společnost Architema s.r.o., člen TPO group, dokončila Ideovou studii pro basketbalovou halu BK SNAKES OSTRAVA.
Urbanismus a kontext
V urbanistické rovině vychází studie z faktu, že navrhovaný objekt haly bude (v případě realizace budovy aquacentra) poslední velkou realizací, která urbanisticky uzavře danou lokalitu.
Projekt počítá se zachováním jižního valu tribuny. Nepříliš nákladnými úpravami (částečné ozelenění, výsadby, úpravy a dokomponování schodišť a ramp, vybudování lezecké stěny u severozápadní stěny tribuny, apod.) lze tribunu proměnit v tréninkově-relaxační areál. V jižní části vychází projekt z kruhového tvaru tribuny a tento kruh je symbolicky dotvářen v parteru západní části a výsadbou stromů v části východní.
V těžišti křivky se pak nachází samotná budova basketbalové haly. Její orientace je podélně s ulicí Svazácká. Hlavní příjezd a vstup pro diváky je pak ze západní strany. Plocha na východ od haly je vyhrazena pro parkování uživatelů haly, zásobování a venkovní hřiště s malou tribunou pro cca 200 diváků. Prostor na jih od haly je už pak zcela vyhrazen pohybu pěších a tvoří přechod mezi halou, venkovním hřištěm a tréninkově-relaxační zónou v místě stávající tribuny oválu.
Architektura
Pro vlastní budovu SNAKES arény zvolila společnost Architema klasickou formu vazníkové haly. Hlavním konstrukčním a estetickým prvkem je asymetrický, dynamicky tvarovaný dřevoocelový rámový vazník, umístěný v příčném směru v modulu 7m.
Celá architektonická koncepce je založena na dialogu dvou systémů. Vnější tvar objektu je definován křivkami vazníků a vymezuje prostory hřišť a centrální tribuny. Do tohoto primárního systému jsou pak vloženy hranoly zázemí a ostatních přidružených prostor.
Fasády objektu jsou řešeny ve velmi dynamickém duchu. Západní fasáda využívá výškového rozdílu obou hal, zatímco u východní je tento systém sjednocen a výrazně se uplatní naopak rytmus jednotlivých vazníků a jejich prolínání s vloženými hmotami zázemí. Severní a jižní fasáda (velká a malá hala) jsou řešeny shodně, dynamicky tvarovanou prosklenou plochou.

BK SNAKES OSTRAVA

BK SNAKES OSTRAVA

18.04.2016


Publikace pro přicházející i stávající investory v ČR

U příležitosti 20. výročí svého působení v ČR vydalo Sdružení pro zahraniční investice - AFI unikátní publikaci pro přicházející i stávající investory v České republice. V elektronické podobě si ji můžete prohlédnout zde.
Materiál je unikátní nejen rozsahem témat a jejich detailním zpracováním, ale také tím, že provází stávající i potenciální investory českým investičním prostředím "od A do Z" a poskytuje tak komplexní přehled o procesu investování v naší zemi.
Unikátní je rovněž z hlediska spektra autorů, kdy se díky AFI v jedné publikaci spojili zástupci většiny druhů služeb, které investoři v České republice využívají.
Ing. Martin Zuštík, statutární ředitel společnosti Technoprojekt, a.s. a člen řídícího výboru AFI přispěl do této publikace článkem pod názvem: „The present and future of the building permit process“. Článek naleznete v kapitole „Handle the permit and construction processes“, na straně 78. této publikace.
Sdružení pro zahraniční investice je nevládní nezisková organizace pro podporu přímých zahraničních investic, rozvoj českého podnikatelského prostředí, export investic a investičních služeb a spolupráci mezi firmami a výzkumnou sférou. Od svého založení v roce 1996 AFI reprezentuje skupinu renomovaných českých a nadnárodních firem poskytujících servis pro investory na českém trhu i při exportu do zahraničí.

16.02.2016


Výroba etanolu 2G

V rámci akce výstavby nového závodu „VÝROBA ETANOLU 2G“ jsme pro investora, slovenskou společnost  ENERGOCHEMICA TRADING a.s. zpracovali dokumentaci pro územní řízení nového závodu, získali platné územní rozhodnutí a vypracovali dokumentaci pro stavební povolení včetně žádosti o integrované povolení.
Areál výroby etanolu 2G je situovaný cca 1 km od města Strážske a cca 3 km od obce Pusté Čemerné, vpravo od cesty I. třídy I/18 Strážske – Vranov nad Topľou.
V roce 2016  budeme zpracovávat realizační dokumentaci stavby. Všechny výše uvedené projekční a inženýrské práce jsme prováděli v úzké spolupráci s ASCHEMOPRAG, a.s.
Hlavním produktem výroby bude bezvodý etanol, splňující kvalitativní parametry normy EN 15 376. Vedlejším produktem bude frakce ligninu – rigidní složky celulózové a hemicelulózové struktury, která jako tuhá látka bude z procesu separovaná. Lignin bude dodávaný do zařízení „Energetické vysoce účinné zhodnocení biomasy vysoko účinnou kombinovanou výrobou tepla a elektrické energie“, které bude vybudováno pro tento účel v bezprostřední  blízkosti výroby bioetanolu, jako samostatný provoz.
Výroba etanolu 2G představuje realizaci technologie konverze biomasy na nízko molekulové sacharidy utilizovatelné a biologicky konvertovatelné na etanol.

22.12.2015


Zahájení výstavby výrobního závodu na výrobu pneumatik NEXEN

Společnost NEXEN Tire oficiálně zahájila výstavbu továrny v Žatci. Symbolické zahájení výstavby proběhlo 1.10.2015 za účasti zástupců jihokorejské společnosti NEXEN Tire, vlády a kraje. Předpokládaná výroba začne v roce 2018 s plánovanou výrobní kapacitou 12 mil. pneumatik ročně. Technoprojekt, a.s. společně s dalšími partnery byl konzultantem pro územní a stavební povolení, které zpracovávala společnost SIAL architekti a inženýři spol. s r. o. společně s korejskou firmou MAP Hanterin.
(Zdroj CzechInvest.)

Vizualizace závodu NEXEN Tire v Žatci
Vizualizace závodu NEXEN Tire v Žatci

09.10.2015


Rekonstrukce kanceláří pro závod Automatizace a Technical Excellence

Naše společnost zpracovala architektonickou studii, která se zabývala rekonstrukcí vnitřních prostor 5.NP budovy Závodu 45 v ArcelorMittal Ostrava. V těchto prostorách vzniknou kanceláře pro dvě oddělení a to Technical Excellence a Automatizaci.
Dispoziční řešení je nově navrženo, ale drží se předchozího fungujícího modelu, kdy jsou po bocích umístěny kanceláře a ve středním traktu zasedací místnosti, kuchyňka a sklad. Počáteční a koncová kancelář tvoří navíc úplně otevřený open-space prostor, který je jen ve střední části předělen zasedacími místnostmi.
Na této akci dále pokračujeme dalším stupněm projektové dokumentace.

Kanceláře

Kanceláře

Kanceláře

07.08.2015


Rozšíření hal M1C a M1D

Naše společnost zpracovávala projektovou dokumentaci pro sjednocení konstrukčního řešení hal M1 a jejího snadného propojení s halou M2. Došlo k odstranění části haly Kecerovce a protažení hal M1C a M1D k výrobní hale M2. Prodloužená část hal M1 bude sloužit jako sklad a mezisklad pro výrobní část závodu. Více se o akci dozvíte zde.

Rozšíření hal M1C a M1D

24.07.2015


Generální projektant pro nový investiční záměr v chemické výrobě

Naše společnost se stala generálním projektantem nového investičního záměru společnosti ENERGOCHEMICA TRADING a.s. na východním Slovensku. Bližší informace o tomto projektu se dozvíte v našich aktualitách v následujících měsících.

17.06.2015


Montáž dopravníkového mostu v Elektrárně Třebovice

V těchto dnech byla dokončena montáž ocelové konstrukce dopravníkového mostu škváry z kotle K14 v Elektrárně Třebovice v Ostravě. Samotná konstrukce o půdorysném rozměru cca 48 x 2,5 m bude ukotvena v průběhu poloviny května.
Dopravníkový most je navržen o třech polích (10,50 m, 20,00 m a 16,10 m). Most začíná uložením na přesýpací stanici a přechází k objektu expedice škváry, kde je uložen na koncové podpěře. Na obou koncích je zřízen přístup do prostoru mostu pomocí žebříků.
Most je navržen jako příhradový s přímopásovými pruty horního a spodního pásu. Na horním pásu je uložena konstrukce pultové střechy se klonem 5°. Příčný průřez mostu je 2,50 m na 2,40 m.

Část ocelové konstrukce mostu, před finální montáží
Část ocelové konstrukce mostu, před finální montáží

Celkový 3D pohled na přesýpací stanici a mosty
Celkový 3D pohled na přesýpací stanici a mosty

07.05.2015


Instalace nového kotle v teplárně ArcelorMittal

V rámci výstavby nového fluidního kotle K14 v ArcelorMittal Ostrava, kde je naše společnost generálním projektantem, došlo k posunu v probíhající stavbě. Nově byl nainstalován fluidní kotel, který dodává finská společnost Valmet. V následném období budou instalovány ventilátory, které budou umístěny v blízkosti kotle.

Pohled na staveniště v dubnu 2015

Pohled na staveniště v dubnu 2015
Pohled na staveniště v dubnu 2015

20.04.2015


Kulatý stůl: Hodnocení ekonomické výhodnosti nabídek na projekty dopravní infrastruktury

Ing. Martin Zuštík, statutární ředitel společnosti a prezident České asociace konzultačních inženýrů (CACE) se zúčastnil Diskuze u Kulatého stolu na téma „Hodnocení ekonomické výhodnosti nabídek na projekty dopravní infrastruktury“. Akce se konala v pátek 10.4.2015 v sídle Ministerstva Dopravy. Cílem diskuze bylo zprostředkování nizozemských zkušenosti s organizací tendrů zaměřených na výběr nabídek na veřejné zakázky projektů dopravní infrastruktury. Konference se zúčastnil Eda Hoekse, velvyslanec Nizozemského království a nizozemských expertů, mimo jiných.

10.04.2015


Úpravy prostor v budově ředitelství ArcelorMittal Ostrava

Před několika dny jsme dokončili dokumentaci pro provedení stavby projektu „Úpravy prostor v budově ředitelství ArcelorMittal Ostrava“. Záměr klienta bylo provést dispoziční změny a změny ve vybavení části stávající administrativní budovy. Stavební úpravy budou realizovány v přízemí a v prvním nadzemním podlaží. Cílem úprav je částečná změna dispozic stávajících kanceláří pro přesun pracovníků z vyšších podlaží a využití prázdných prostor v přízemí ke skladování výpočetní techniky. Zastavěná plocha řešené dispozice byla 1360 m2.

03.04.2015


Valná hromada České asociace konzultačních inženýrů

V úterý 24.3.2015 proběhla valná hromada České asociace konzultačních inženýrů  „CACE“ (www.cace.cz). Na valné hromadě zastupoval společnost Technoprojekt, a.s. statutární ředitel Ing. Martin Zuštík, který je také prezidentem CACE. Na valnou hromadu přijal pozvání také Ing. Pavel Křeček, prezident ČKAIT. Valná hromada se letos konala na ČVUT. Součástí programu bylo také diskusní fórum na téma: stavební zákon, zadávání veřejných zakázek, standardy FIDIC a uplatnění rozhodců v České republice.
Česká asociace konzultačních inženýrů zastupuje významné projekční a inženýrské společnosti z České republiky. Asociace je členem mezinárodní federace konzultačních inženýrů FIDIC a Evropského hospodářského společenství EFCA.

Valná hromada CACE
Valná hromada CACE

30.03.2015


Spojovací lávka ve výrobním areálu Škoda Auto, Vrchlabí

Naše společnost zpracovala studii propojení budov C1 a M2 ve výrobním závodě Škoda Auto, Vrchlabí. Studie navrhovala dvě varianty propojení administrativní budovy a haly pro výrobu převodovek.
Navrhovaná lávka, která byla jednou z variant, je tvořena dvěma oblouky. Oba oblouky jsou proti sobě posunuty. Tento posun je reakcí na okolí. Díky tomu pohledy na oblouky lávky zásadně neosekávají z žádné strany okolní budovy a cesta prochází středem oblouků. Součástí lávky jsou schodiště, které jsou umístěny po stranách nosných oblouků.
Projektovým manažerem byl Ing. Roman Frýza, hlavním zpracovatelem Ing. arch. Barbora Štefková.
V závodě ve Vrchlabí jsme nedávno zpracovali Studii přestavby kanceláří (více se o akci dočtete zde).

Varianta s obložením
Varianta s obložením

Varianta bez obložení
Varianta bez obložení

Celková situace
Celková situace

20.03.2015


Nové kanceláře pro Škoda Auto, závod Vrchlabí

Naše společnost dokončila studii přestavby kanceláří v automobilovém závodě Škoda Auto ve Vrchlabí. Ve stávajících místnostech se nyní nachází dílna, kancelář, sklad, místnost LAN, šatny a zázemí zaměstnanců, vznikne nově šest kanceláří, zasedací místnost, dílna, sklad, místnost pro telefonování, kuchyňka a UPS místnost.
Studie navrhla dvě varianty řešení s různými dispozicemi a členěním prostoru. Celková zastavěná plocha řešeného prostoru je 424,4 m2. Celková přestavba by měla proběhnout do konce srpna letošního roku.
Inspirací pro výběr barev a materiálů interiéru bylo logo klienta Škoda Auto – bílá, černá, šedá, zelená, kov. Tyto barvy prostupují celým novým interiérem.
Projektovým manažerem akce byl Ing. Roman Frýza, hlavním zpracovatelem Ing. arch. Adéla Holibková.
V závodě ve Vrchlabí jsme v minulých letech pracovali na rozšíření haly na výrobu převodovek (více o akci najdete zde).

Návrh jedné z variant na openspace pro deset osob
Návrh jedné z variant na openspace pro deset osob

Pohled na chodbu, která spojuje jednotlivé místnosti
Pohled na chodbu, která spojuje jednotlivé místnosti

16.03.2015


Přívod zemního plynu a kyslíku pro nový hořák vysoké pece v ArcelorMittal Ostrava

Naše společnost zpracovala projektovou dokumentaci pro realizaci nového přívodu zemního plynu a kyslíku v areálu společnosti ArcelorMittal Ostrava. Předmětem námi zpracované projektové dokumentace byl návrh trasy nového přívodu zemního plynu a kyslíku ze směsné stanice VP do odlévárny VP č.2. Nově přivedená média slouží ke zprovoznění nového zapalovacího hořáku (kyslíko-palivového) VP č.2 o instalovaném příkonu 3,5 MW. Samotná projektová dokumentace se skládá ze zpracování přívodního potrubí zemního plynu a kyslíku a zpracování regulační řady zemního plynu a kyslíku pro zapalovací hořák vysoké pece č.2. Celková délka nově instalovaného potrubí je 70 m.

Regulační řada zemního plynu

09.03.2015


Nové logistické prostory v Moravskoslezském kraji

Naše společnost  připravuje dokumentaci pro územní rozhodnutí pro výstavbu nového logistického areálu v Moravskoslezském kraji. Investorem této akce je společnost Panattoni Czech Republic Development s.r.o.
Logistický areál, se třemi skladovacími halami, je primárně určen pro příjem, skladování a expedici výrobků pro automobilový průmysl. Areál se skládá ze třech jednopodlažních budov s dvoupodlažním vestavkem pro administrativní a sociální zázemí. V každé hale, bude také lehká montážní výroba, z tohoto důvodu jsou haly rozděleny na prostor skladovací a montážní.
Všechny tři haly mají celkem 59 259 m2 zastavěné plochy.

Logistický areál Nižní Lhoty
Logistický areál Nižní Lhoty

02.03.2015


Valná hromada AFI zvolila Ing. Martina Zuštíka členem řídícího výboru

Ing. Martin Zuštík, statutární ředitel společnosti, byl v polovině února 2015 opět zvolen valnou hromadou AFI (Sdružení pro zahraniční investice) za člena řídícího výboru.
Sdružení pro zahraniční investice je nevládní nezisková organizace pro podporu přímých zahraničních investic, rozvoj českého podnikatelského prostředí, export investic a investičních služeb a spolupráci mezi firmami a výzkumnou sférou. Od svého založení v roce 1996 AFI reprezentuje skupinu renomovaných českých a nadnárodních firem poskytujících servis pro investory na českém trhu i při exportu do zahraničí.

26.02.2015


Největší investice do energetiky v Moravskoslezském kraji

Naše společnost získala v únoru 2014 od ArcelorMittal Energy Ostrava s.r.o. zakázku spojenou s výkonem funkce generálního projektanta na výstavbu nového fluidního kotle  K14. Tento projekt je největší energetickou investicí v Moravskoslezském kraji.
Fluidní kotel, o kapacitě 320 t/hod. (250 MW), nahradí dosluhující uhelné kotle K3, K5, K6 a K7. Tento nový kotel bude mít účinnost 92 %, vysokou spolehlivost a integrované řízení emisí SO2 a NOx. Nová kotelna bude parou napájet stávající turbíny, které vyrábějí elektrickou energii a zásobují procesní parou ocelárnu ArcelorMittal Ostrava.
Akce se momentálně nachází ve stádiu výstavby ocelové konstrukce.Dokončení stavby a uvedení do provozu je plánováno na září 2016.
Této akci se také věnuje časopis all for power v čísle 4/2014.

Výstavba ocelové konstrukce na konci ledna 2015
Výstavba ocelové konstrukce na konci ledna 2015

Pohled na staveniště v polovině února 2015
Pohled na staveniště v polovině února 2015

19.02.2015


Naše společnost se účastnila Konference ředitelů projektových společností 2014

Technoprojekt, a.s. zastupoval na Konferenci projektových společností 2014 Ing. Martin Zuštík, ředitel společnosti, který tam byl pozván jako prezident České asociace konzultačních inženýrů (CACE), do panelu diskutujících odborníků. Konference proběhla v úterý 16.9.2014 na Veletrhu FOR ARCH v konferenčním sálu č.5. Na konferenci se  diskutovalo o aktuální situaci v sektoru projektových prací, nových zakázkách, klíčových připravovaných změnách. Součástí konference byla prezentace Studie projektových společností 2014 (ke stažení zde). Úvodník Ing. Martina Zuštíka k této konferenci si můžete stáhnout zde.

KRPS 2014
KRPS 2014
KRPS 2014


V srpnu proběhl v naší společnosti kontrolní audit na systém jakosti

V naší společnosti proběhl druhý kontrolní audit společnosti DEKRA Certification s.r.o. Kontrolní audit proběhl dne 7.8.2014 v sídle společnosti Technoprojekt, a.s. a následný den proběhl kontrolní audit také v naší dceřiné společnosti BP projekt, s.r.o.

Obě společnosti jsou certifikované na Systém managementu jakosti podle ČSN EN ISO 9001:2009 a na Systém environmentálního managementu podle ČSN EN ISO 14001:2005.

V příštím roce proběhne recertifikační audit.

Certifikaty 2014

více ...


4Projects - Prostředí pro řízení a správu dokumentů

Naše společnost začala plně využívat aplikaci 4Projects – nové, unikátní prostředí pro správu a řízení dokumentů. 

4Projects je určen zejména pro řízení dokumentace v externí síti dodavatelů a zákazníků a umožní poskytnout vyšší komfort v oblasti koordinace a schvalovacího procesu jak klienty tak i se subdodavateli. Veškeré relevantní podklady k projektu budou přístupné oprávněným osobám přes internetový prohlížeč. 

4projects

Více se o nově využívaném systému dozvíte na internetových stránkách www.4projects.cz


Účast na konferenci „Spalovny a energetické využití odpadů“

Technoprojekt, a.s. se ve dnech 23. 10. – 24.10.2013 zúčastnil konference Spalovny a energetické využití odpadů, pořádané B.I.D services s.r.o. v Praze. Konference byla zaměřena zejména na hospodaření s komunálními odpady a zařízení na jejich energetické využití.

konference Spalovny a energetické využití odpadů

Technoprojekt, a.s. se ve své činnosti zaměřuje mimo jiné také na energetické využití odpadů a v minulosti se podílel na zpracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí  Krajského integrovaného centra likvidace komunálních odpadů MSK v lokalitě Karviná - Barbora. V sektoru odpadového hospodářství a EVO naše společnost zpracovávala také řadu dalších studií jak v České republice, tak v zahraničí (Slovensko, Ruská federace).


Prezentace na 14. ročníku mezinárodní konference Investment & Business Forum v Ostravě.

Zástupci naší společnosti se zúčastnili 14. ročníku mezinárodní konference Investment & Business Forum, která se konala 2.10.2013 v Ostravě. Konference byla zaměřena na perspektivitu hospodářství Moravskoslezského kraje do roku 2030 a podporu investic v regionu.

Za společnost Technoprojekt, a.s. se konference zúčastnil pan generální ředitel Ing. Martin Zuštík, obchodní ředitel Bc. Lumír Kudela a projektový manažer Ing. Martin Sedlák, který na konferenci prezentoval možnosti využití a technickou připravenost Průmyslové zóny Nad Porubkou, která se nachází v Ostravě - Porubě.

Business Forum 2013

Celou prezentaci pana Ing. Martina Sedláka si můžete prohlédnout na níže uvedeném odkazu. více ...


Výrobní hala na zpracování kovového materiálu získala stavební povolení

Plánovaná výstavba dvou nových výrobních hal společnosti UnionOcel, s.r.o. získala stavební povolení. Pro tuto akci naše společnost vypracovala dokumentaci EIA, dokumentaci pro územní rozhodnutí a dokumentaci pro stavební povolení.
Nové průmyslové výrobní haly D a E jsou navrženy a svým vnějším vzhledem a konstrukcí kopírují stávající trojhalí hal A, B a C, které se nachází v blízkosti navrhovaných hal společnosti UnionOcel, s.r.o.
Obě haly jsou jednopodlažní a spojuje je dvoupatrová administrativní vestavba. Haly budou sloužit ke skladování ocelových plechů, jejich dělení na menší části, obrábění, děrování, tvarování, povrchové úpravě a k následné další distribuci.

Výrobní hala


CEEC Research zpracovalo Studii projekčních společností 2013, Výzkum potenciálu stavebnictví v zemích střední a východní Evropy.

CEEC Research zpracovalo Studii projekčních společností 2013, Výzkum potenciálu stavebnictví v zemích střední a východní Evropy. Tato studie je zpracována na základě údajů získaných ze 100 uskutečněných interview s klíčovými představiteli vybraných projekčních společností. Zmíněné rozhovory se všemi společnostmi proběhly v červenci a srpnu 2013. Kromě standardní analýzy odpovědí celého vzorku společností nabízí tento výzkum detailní informace o postojích hlavních segmentů podle dvojrozměrné segmentace. Segmenty rozdělujeme na projekční společnosti zaměřující se především na pozemní a na inženýrské stavitelství. Z pohledu velikosti na velké společnosti a střední/malé firmy. Více se dočtete zde. více ...


Potrubí v provozu ustoupí novému dopravníku

Technoprojekt, a.s. dokončil, ve spolupráci se společností  NOVÁ HUŤ  - Projekce, spol. s r.o., dokumentaci pro provádění stavby na akci „Aglomerace Sever-závod 12 -Přeložka rozvodu kyslík-acetylen“. Dokumentace byla vypracována pro společnost ArcelorMittal Ostrava a.s. Stávající potrubní rozvody kyslíku a acetylénu jsou vedeny v prostoru jižní části Aglomerace Sever. Dotčená část rozvodů je umístěna v prostoru nad pochůzkovým koridorem. Prostor pochůzkového koridoru bude využit pro instalaci pásového dopravníku, který slouží pro odsun aglomerátu.  Z tohoto důvodu je nezbytné jejich přeložení. Součástí přeložky bude také instalace dvou nových servisních míst, která umožní připojení spotřebičů. Na konci trasy přeložky budou instalovány odplyňovací trubky DN 15 jak na potrubí acetylénu, tak na kyslíkovém potrubí.

Výroba Tepla


Výrobní závod na automobilová světla získal kladné stanovisko státní expertízy

červnu 2013 vydala Hlavní správa architektury a urbanistiky Rjazaňské oblasti „kladný závěr státní expertízy č. 62–1-3-0246-13“ na objekt investiční výstavby nazvaný „Výrobní komplex automobilových svítidel na adrese Rjazaň rajon Ljesok (II. etapa).“  Tímto výnosem byl ukončen jeden z důležitých kroků přípravy investice II. etapy závodu, který slouží k výrobě předních reflektorů, zadních svítidel a ostatních světelných prvků na automobily různých značek. Druhou etapou se výrobní závod rozšíří o více než 10.000 m2. Výrobní kapacita druhé etapy je 2,5 mil. ks/rok skel automobilových reflektorů, 1 mil. ks/rok masek reflektorů, 1,4 mil. ks/rok čoček zadních reflektorů a pouzder zadních reflektorů.
Kladné vyjádření, vyjadřuje úspěšné splnění úkolu společnosti Technoprojekt, a.s. v přípravě uvedeného rozšíření závodu, protože tento dokument v Ruské federaci znamená současně stavební povolení. Okamžitě po tomto rozhodnutí byla zahájena závěrečná fáze zpracování projektové dokumentace tak, aby vítěz tendru na dodávku celé II. etapy závodu měl ihned po podpisu smlouvy k dispozici dokumentaci pro zahájení stavebních prací.


Dobře zpracovaná studie může investorovi ušetřit miliony

Dne 13.5.2013 společnost Technoprojekt, a.s. dokončila a klientovi předala projekt „Studie decentralizace výroby tepla vč. ekonomického vyhodnocení“. Studie byla vypracována pro společnost ArcelorMittal Frýdek-Místek a.s. a zabývala se výrobou tepla pro přípravu TUV, vytápění pracovišť a optimalizací výroby technologické páry pro potřeby technologických linek.

Stávající centrální zdroj je předimenzovaný a z části zastaralý. Cílem studie bylo porovnání dvou základních alternativ. První posuzovaná varianta byla dodávka tepla od externího dodavatele. Druhá varianta byla výroba tepla ve vlastních decentralizovaných zdrojích (plynových teplovodních kotlích) umístěných v otápěných objektech v prostorech stávajících výměníkových stanic a výroba technologické páry v prostorách navazujících na její spotřebiče.

Porovnáním těchto dvou variant bylo zjištěno, že výhodnější je druhá varianta, která přinese úsporu až 320 mil. Kč v průběhu příštích 10 let.

Výroba Tepla


3D model výrobního závodu Škoda Auto

V rámci projektu „Hala pro výrobu převodovek M2, Vrchlabí – Etapa 1“  Technoprojekt, a.s. zpracoval, kromě projektu pro stavební povolení, projektu pro provedení stavby, projekt skutečného provedení ve 3D.

3D model byl zpracován ve stavební a konstrukční části, dále byly vyneseny potrubí vzduchotechniky, zdravotechniky, vytápění a ostatní potrubní technologické rozvody. Model slouží pro koordinační činnost stavby a technologicko-strojních zařízení, pro případné změny v rozmístění technologických sestav a výrobních linek.

Při tvorbě modelu byl použit softwarový program REVIT, TEKLA, VZproCAD a 3D plant. Celý model byl předán společnosti ŠKODA AUTO a.s.

Manažerem projektu nové haly na výrobu převodovek byl Ing. Roman Frýza.
3D model

3D model

3D model
3D model


Účast na veletrhu Teplárenské dny 2013

V rámci dlouhodobé spolupráce  Technoprojekt, a.s. se slovenskou projekční společnosti SES Energoprojekt, s.r.o., v oblasti energetiky, jsme se zúčastnili výstavy Teplárenské dny 2013. Letošní ročník proběhl od 9. - 11.4.2013 na brněnském výstavišti. Setkali jsme se jak s našimi současnými klienty, tak s řadou přešlých klientů.

Součastně s veletrhem jsme se účastnili valné hromady Teplárenského sdružení, která se konala 9.4.2013 a také konference „Energetické využívání odpadů a odpady z energetiky“. Naše společnost, jako jeden ze zpracovatelů dokumentace pro územní rozhodnutí (DUR) Krajského integrovaného centra nakládání s odpady (KIC), podrobně sleduje legislativní vývoj v oblasti EVO.


Technoprojekt, a.s. se stal členem Teplárenského sdružení České republiky

Vzhledem k dlouhodobému působení v oblasti energetiky se naše společnost rozhodla vstoupit do Teplárenského sdružení České republiky. Technoprojekt, a.s. bude na sdružení zastupovat obchodní ředitel Bc. Lumír Kudela. Naší účastí bychom rádi v rámci jednotlivých pracovních skupin získali detailnější přehled o tomto odvětví a také se podíleli na vytváření jeho směru.
V souvislosti s aktivitou v této oblasti jsme se rozhodli již poněkolikáté aktivně zúčastnit Teplárenských dnů, které se konají 9. – 11. dubna v Brně.

Teplárenské sdružení 


Účast na česko-tureckém podnikatelském fórum

Technoprojekt se zúčastnil česko-tureckého podnikatelského fóra, které se konalo 4. února 2013 v Praze. Fórum se konalo u příležitosti oficiální návštěvy předsedy vlády Turecké republiky. Naše společnost považuje turecký trh jako zajímavý, mimo jiné díky existenci řady kvalitních, konzultačních firem. Možnou alternativou pro zapojení do místního trhu by bylo vytvoření společného podniku. Technoprojekt má díky mezinárodním akvizicím ve FIDIC a EFCA hodnotné kontakty mezi vedoucími, konzultačními společnostmi.

česko - Turecké fórum
Autor fotografie: Zdeněk Strnadel


Účast na Česko-ukrajinském podnikatelském fórum

Dne 30.1.2013 se naše společnost zúčastnila česko-ukrajinského podnikatelského fóra, které se konalo v Ostravě. Fórum se zabývalo podnikatelskými příležitostmi v Doněckém kraji, který se zaměřuje hlavně na oblast metalurgie, energetiku, strojírenství a výrobu koksu. Naše společnost analyzuje příležitosti na Ukrajině a dá se předpokládat, že v horizontu několika let se aktivně zapojíme do místního trhu.

česko - ukrajinské fórum


Předání projektové dokumentace pro rozšíření haly na výrobu převodovek M2 ve Vrchlabí – Etapa 2

Na konci roku 2012 jsme dokončili práce na projektu rozšíření haly M2 v závodě ve Vrchlabí. Cílem projektu bylo rozšířit haly severním a východním směrem. Zastavěná plocha se zvětšila o 7 750 m2 a obestavěný prostor o 124 400 m3. Výrobní kapacita se navýšila z 1 000 převodovek za den na 1 500 kusů. V třísměnném provozu se zde vyrábí sedmi stupňová převodovka typu DQ 200. Tento typ převodovek se používá ve vozidlech Škoda, Volkswagen, Seat a Audi.
V současné době pracujeme na 3D modelu, který zobrazuje skutečné provedení stavby. Model bude do budoucna sloužit pro orientaci ve výrobním areálu, přesun výrobních linek a správu nemovitosti.  

hala pro výrobu převodovek


AKTUALITY 2012

více ...


STARŠÍ AKTUALITY

více ...


Copyright © 2008 - 2009 Technoprojekt. Všechna práva vyhrazena.

Partneři

Aktuality

Dne 2. 11. 2016 přijala valná hromada společnosti Technoprojekt, a. s. rozhodnutí o přeměně akcií více ...

M. Zuštík navštívil partnera SNP - Technical services v Kanadě, Windsor více ...

Jeremy Woolf, Managing Partner navštívil v doprovodu M. Zuštíka jednu z našich významných staveb pro Moraviacans, Bojkovice více ...

Ideová studie basketbalové haly SNAKES OSTRAVA více ...

Publikace pro přicházející i stávající investory v ČR více ...

Výroba etanolu 2G více ...

Zahájení výstavby výrobního závodu na výrobu pneumatik NEXEN více ...

Rekonstrukce kanceláří pro závod Automatizace a Technical Excellence více ...

Rozšíření hal M1C a M1D více ...

Generální projektant pro nový investiční záměr v chemické výrobě více ...

Montáž dopravníkového mostu v Elektrárně Třebovice více ...

Instalace nového kotle v teplárně ArcelorMittal více ...

Kulatý stůl: Hodnocení ekonomické výhodnosti nabídek na projekty dopravní infrastruktury více ...

Úpravy prostor v budově ředitelství ArcelorMittal Ostrava více ...

Valná hromada České asociace konzultačních inženýrů více ...

Spojovací lávka ve výrobním areálu Škoda Auto, Vrchlabí více ...

Nové kanceláře pro Škoda Auto, závod Vrchlabí více ...

Přívod zemního plynu a kyslíku pro nový hořák vysoké pece v ArcelorMittal Ostrava více ...

Nové logistické prostory v Moravskoslezském kraji více ...

Valná hromada AFI zvolila Ing. Martina Zuštíka členem řídícího výboru více ...

Největší investice do energetiky v Moravskoslezském kraji více ...

Naše společnost se účastnila Konference ředitelů projektových společností 2014 více ...

V srpnu proběhl v naší společnosti kontrolní audit na systém jakosti více ...

4Projects  - Prostředí pro řízení a správu dokumentů více ...

Účast na konferenci „Spalovny a energetické využití odpadů“ více ...

Prezentace na 14. ročníku mezinárodní konference Investment & Business Forum v Ostravě. více ...

Výrobní hala na zpracování kovového materiálu získala stavební povolení více ...

CEEC Research zpracovalo Studii projekčních společností 2013, Výzkum potenciálu stavebnictví v zemích střední a východní Evropy. více ...

Potrubí v provozu ustoupí novému dopravníku více ...

Výrobní závod na automobilová světla získal kladné stanovisko státní expertízy více ...

Dobře zpracovaná studie může investorovi ušetřit miliony více ...

3D model výrobního závodu Škoda Auto více ...

Účast na veletrhu Teplárenské dny 2013 více ...

Technoprojekt, a.s. se stal členem Teplárenského sdružení České republiky více ...

Účast na česko-tureckém podnikatelském fórum více ...

Účast na Česko-ukrajinském podnikatelském fórum více ...

Předání projektové dokumentace pro rozšíření haly na výrobu převodovek M2 ve Vrchlabí – Etapa 2 více ...

více ...

více ...